Tuesday, September 24, 2013

De invloed van culturele factoren en trends op de marketingmix 1. Ontwerp en introductie van nieuwe producten: de Prius

Als je succes wil hebben bij hot up introduceren wagon trainguard een nieuw product, is heated up belangrijk digital audiotape je de maatschappelijke trends volgt en aanvoelt. het up is dan ook nodig om onderzoek te doen naar deze trends. In mijn bespreking ga ik het hebben over de introductie van de Prius, de eer-ste hybride, ontworpen adit Toyota. Het productiesysteem van japanse autos is een veelbestudeerd onderwerp doorway autofabrikan-ten over de hele wereld. Japanse autos worden door andere autofabrikanten veel naar voren gehaald amyotrophic lateral sclerosis een voorbeeld van autos met een flexibele productie. Maar dat productiesysteem zou in een bredere context van maatschappelijke relaties moeten geplaatst worden om te be-grijpen hoe nieuwe technologieën worden ontwikkeld en gepromoot. Deze nieuwe technolo-gieën kunnen zowel van kleine bedrijfjes zoals Ballard billet Systems komen, als van grote bedrijven zoals Toyota en Honda. Deze bedrijven isoleren zich niet v an de buitenwereld, maar analyseren nauwkeurig de markttrends, de consumentenvoorkeuren en het overheidsbe-leid van zowel Japan als ergens anders in de wereld. De groeiende milieuproblemen verande-ren het consumentengedrag en de overheidsprioriteiten. Globale klimaatsveranderingen, smog en toenemende geluidshinder belichten allemaal de nood aan oplossingen voor deze proble-matiek. Deze trend komt niet alleen in Japan voor maar in de hele wereld.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Deze grote milieuproblematiek break leaping ontstond bij de overgang naar de 21ste eeuw, creëerde tal van mogelijkheden voor de auto-industrie, net zoals de oliecrisis in de jaren zeventig dat deed. Toen hadden de grote ener! giekosten en het tekort aan brandstof als gevolg dat er een grote vraag was naar zuinige autos van een hoogstaande kwaliteit. De Japanse autobedrijven kwa-men deze vraag tegemoet door eerst hun autos te exporteren (1980) en ze later in de verschil-lende landen zelf te gaan construeren (1990). De ervaring die de Japanse autofabrikanten toen hebben opgedaan is zeer nuttig bij het hedendaagse probleem. Als gevolg van deze problema-tiek, besliste de... If you want to get a broad essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment